คลังเก็บรายปี: 2020

Uncategorized
0

จดหมายเหตุ มก.ฉกส.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)” ต่อมาในวัน…

Uncategorized
0

วนานันทอุทยาน

วนานันทอุทยาน หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่ป่าไม้และธรรมชาติ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เมื่อสรรพสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัย รื่นรมย์ มีความสุข ซึ่งหมายถึง อาณาบริเวณของวิทยาเขตฯ มีลักษณะของความเป็นวนานันทอุทยาน อันเป็น…

Uncategorized
0

อุทยานเกษตร 50 พรรษา วชิราลงกรณ

ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับงานวิชาการของโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระ…

Uncategorized
0

อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราฉลอ…