altalt

Home ประวัติศาสตร์บอกเล่า เล่าขานกาลเก่าก่อน...นนทรีอีสาน

เล่าขานกาลเก่าก่อน...นนทรีอีสาน

          ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral history) เป็นการบันทึกถ้อยคำสัมภาษณ์จากความทรงจำของบุคคลร่วมสมัย ผู้รู้เห็นหรือผู้ร่วมเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเสริมหลักฐานข้อมูลประเภทลายลักษณ์อักษรที่ยังขาดหายให้สมบูรณ์ชัดเจน โดยการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่านี้ได้เริ่มการพัฒนามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และอยู่ระหว่างการพัฒนาสาระสำคัญ โดยในการสัมภาษณ์นี้เป็นแบบ การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอลหรือแบบลูกโซ่ (Snow Ball or Chain Sampling) หมายถึง การเลือกตัวอย่างในลักษณะแบบต่อเนื่อง โดยที่ตัวอย่างแรกจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการเลือกตัวอย่างถัดไป และมีการแนะนำต่อไปจนกระทั่งได้ขนาดตัวอย่างตามที่ต้องการ และในการสัมภาษณ์นี้ไม่ได้เรียงตามบุคคลเนื่องจากการนัดหมาย บางครั้งเนื้อหาจึงไม่ได้เป็นการลำดับเหตุการณ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 จดหมายเหตุนนทรีอีสาน
2 เสวนาวิชาการเปิดตำนานการก่อตั้งวิทยาเขตสกลนคร(ภูพานกาญจนาภิเษก)
3 รองศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์
4 นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี
5 นายแพทย์กฤษฎา มนูญวงศ์
6 นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
7 นายจารึก ปริญญาพล
8 นายประสาท ตงศิริ
9 นายสุนทร คูวัฒนะศิริ
10 นายสุนทร จัตุชัย

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ