altalt

Home จดหมายเหตุ ทำไมต้องมีจดหมายเหตุ

ทำไมต้องมีจดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาเขตที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐ ปี นับเป็นเวลากว่า  ๑  ทศวรรษแล้วที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ผลิตบัณฑิตไปแล้วนับ ๑,๐๐๐ คน   วิทยาเขตฯยังไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บ รวบรวม เอกสารสำคัญต่างๆ อันแสดงถึงประวัติและพัฒนาการของวิทยาเขตฯ ไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าในอนาคต ด้วยระยะเวลาอันยาวนานเอกสารที่สำคัญเหล่านี้อาจสูญหายและไม่เหลือหลักฐานที่จะเก็บรักษาไว้ อาทิเช่น ประกาศ คำสั่งแต่งตั้ง รายงานประจำปี รายงานการประชุม ภาพถ่าย แผนผังพิมพ์เขียว เป็นต้น  

วิทยาเขตจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานทำหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่าหรือเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเปรียบเสมือนบันทึกความทรงจำและภารกิจของวิทยาเขตฯแล้ว บุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนอนุชนรุ่นหลังจักได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจากเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ ภูมิปัญญา และเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของบูรพาจารย์ผู้ร่วมกันก่อตั้ง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างรอบด้านเกี่ยวกับตนเองในสังคมไทยและสังคมโลก

สำหรับ “หอจดหมายเหตุ นนทรีอีสาน” ได้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๒ เพื่อเป็นเกียรติให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านที่ ๑๓ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดงานจดหมายเหตุ  ในฝ่ายบริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ 
  
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ รัตนานันท์ ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนางพิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานจดหมายเหตุวิทยาเขต ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
 

 

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ