altalt

Home ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
พอใจมาก
100  61.3%
ควรปรับปรุง
35  21.5%
พอใจ
18  11%
ปานกลาง
6  3.7%
น้อย
4  2.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  163
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 15:35 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 07:46 น.

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ