altalt

Home จดหมายเหตุ

ข้อมูลทั่วไป

งานหอจดหมายเหตุ  ฝ่ายบริการห้องสมุด สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1. ความเป็นมา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาจังหวัดสกลนครให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของเรื่องราวในอดีตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีเอกสาร บันทึก และหลักฐานต่างๆ ที่มีคุณค่าแสดงถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลดังกล่าว อดีตอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีคนแรกของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารที่ทรงคุณค่าดังกล่าว จึงมีดำริให้จัดทำจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าต่อไป

2. หลักการและเหตุผล


ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษแล้ว ทำให้มีเอกสารการดำเนินงานเป็นจำนวนมากซึ่งเอกสารส่วนใหญ่ยังคงกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนั้นๆ หน่วยงานจะเก็บรักษาเอกสารไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไป หน่วยงานนั้นอาจจะทำลายเอกสารต่างๆ ทำให้ไม่มีเอกสารชั้นต้นและเอกสารที่มีอยู่ก็มิได้รับการจัดเก็บให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย หากเอกสารเหล่านี้มิได้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเดียว วิทยาเขตฯ ก็จะไม่มีเอกสารที่จะเป็นหลักฐานได้เพื่อแสดงถึงการพัฒนาที่ยาวนาน นอกจากข้อมูลจากการบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง ทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นย่อมขาดความน่าเชื่อถือ เอกสารเหล่านี้จึงมีคุณค่าในทางการบริหาร กฎหมาย ประวัติศาสตร์ และคุณค่าต่อการวิจัยของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
 ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ ทางสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงได้มีการปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานโดยการเพิ่มงานจดหมายเหตุ เพื่อเป็นหน่วยงานในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ประเมินคุณค่าเอกสาร จัดเก็บเอกสารตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป

พันธกิจ


จดหมายเหตุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งประวัติ พัฒนาการ และการดำเนินงานของวิทยาเขต   โดยดำเนินการจัดระบบและบริหารงานจดหมายเหตุของสถาบันให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านการประเมินคุณค่าและกำหนดอายุเอกสาร การจัดหาและรับมอบ การวิเคราะห์และจัดระบบ  การจัดทำเครื่องมือช่วยค้น   การจัดเก็บรักษาให้คงอยู่ถาวรตลอดไป  การบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่   เพื่อให้จดหมายเหตุของวิทยาเขตเป็นแหล่งความรู้ที่เอื้อประโยชน์ทั้งด้านงานบริหารและด้านการศึกษาค้นคว้า

 

 

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ