altalt

Home จดหมายเหตุ จดหมายเหตุคืออะไร

จดหมายเหตุคืออะไร

จดหมายเหตุ คืออะไร


จดหมายเหตุ (Archives) ตามหลักวิชาการสากลของการดำเนินงานจดหมายเหตุมีความหมายคือ เอกสารฉบับ (Original) ซึ้งสิ้นกระแสการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือสถาบันเอกชนที่ผ่านการวินิจฉัยว่ามีคุณค่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไปเอกสารสำคัญนี้ เรียกว่า  เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Materials) (กรมศิลปากร, 2542)

จดหมายเหตุ คือ เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฏิบัติงานและยังหมายรวมถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไปรายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

เอกสารจดหมายเหตุ คืออะไร 


เอกสารจดหมายเหตุ คือ เอกสารทุกชนิดที่สิ้นกระแสอายุการใช้งานแล้วโดยจะมีอายุประมาณ  20-30 ปีย้อนหลังและจำเป็นที่จะต้องเก็บตลอดไป  ไม่สามารถทำลายได้ พร้อมทั้งมีความสำคัญต่อประวัติพัฒนาการของหน่วยงานนั้นๆ  ซึ่งเอกสารจดหมายเหตุสามารถจำแนก ออกได้เป็น

  • เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อข้อความเป็นลาย
  • ลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือ หรือ พิมพ์ เช่น ใบบอกสารตรา หนังสือโต้ตอบ เอกสารการประชุม
  • เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่าย   เนกาตีฟสไลด์ โปสเตอร์ การ์ด ฯลฯ
  • เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives)  ได้แก่  แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ
  • เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives)  เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูล และ ค้นคืนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เอกสารของแต่ล่ะหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน จะมีลักษณะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ จึง มีลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามโดยหลักแล้วแต่ละหน่วยงานจะมีเอกสาร 3 กลุ่มที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่

     - เอกสารเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป
     - เอกสารบริหารงานบุคคล
     - เอกสารบริหารการเงิน

ตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประวัติพัฒนาการมากกว่าหกทศวรรษ ระยะเวลาอันยาวนานนั้นบูรพาจารย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าได้มีหนังสือราชการ บันทึกต่าง ๆ อันเป็นภารกิจและความทรงจำของมหาวิทยาลัยเอกสารจดหมายเหตุเหล่านี้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลัง 

 

 

ติดต่องานจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุออนไลน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของวิทยาเขตให้อยู่ในระบบสารสนเทศ

Email: archive@csc.ku.ac.th
Website: http://arc.csc.ku.ac.th

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจกับรูปแบบเว็บไซต์ ArchiveOnline
 

งามลือเลื่องหนองหาร

Sample imageตำนานของการเกิดหนองหารหลวงที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครมาแสนนาน
ชมนิทรรศการ

แลตระการปราสาทผึ้ง

Sample 6ชมนิทรรศการพระเพณีแห่ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงาม
ชมนิทรรศการ

สวยสุดซึ้งสาวภูไท

Sample imageการตั้งถิ่นฐานและประวัติศาสตร์การเข้ามาของกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท สกลนคร
ชมนิทรรศการ

ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

Sample imageนิทรรศการแสดงประวัติของเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดสกลนคร
ชมนิทรรศการ